Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti I-COMFORT s.r.o.
(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

 1.  
Úvodné ustanovenia

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou I-COMFORT s.r.o., sídlo: Námestie slobody 1728, 066 01 Humenné, IČO: 44 248 491, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20320/P, DIČ: 2022637188, IČ DPH: SK2022637188 (ďalej len „Spoločnosť") a každou fyzickou osobou - spotrebiteľom, ktorá je objednávateľom tovaru špecifikovaného v čl. I bode 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok ponúkaného Spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Zákazník"). Ďalšie informácie o Spoločnosti sú uvedené na webovej stránke www.icomfort.sk v sekcii „Kontakt“ a „O nás“.

 

 1. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.

 

 1. Tovarom sa rozumie akýkoľvek výrobok ponúkaný Spoločnosťou v ponuke výrobkov na internetovej stránke Spoločnosti www.icomfort.sk (ďalej len ponukového tovaru“), ako aj tovar zhotovený na zákazku Zákazníka podľa individuálnych požiadaviek Zákazníka (ďalej ako „tovar na zákazku“).

 

 1. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktorej predmetom je kúpa Katalógového tovaru ponúkaného Spoločnosťou uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zmluvou o zhotovení veci na zákazku (zmluva o dielo) sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktorej predmetom je zhotovenie Tovaru na zákazku Spoločnosťou na základe individuálnych požiadaviek Zákazníka uzavretá spôsobom podľa článku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Katalógový tovar alebo Tovar na zákazku pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj len „Zákazník“). V prípade, že si Tovar objedná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj len „Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom“), právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, sa budú spravovať osobitnou zmluvou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tiež obsahujú podmienky používania internetovej stránky www.icomfort.sk (článok V.) (ďalej ako „Internetová stránka“).

 

PONÚKOVÝ TOVAR

 

II A.

Spôsob objednania Ponúkového tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

 

 1. Zákazník si môže objednať Katalógový tovar nasledovnými spôsobmi:

 

a)               prostredníctvom e-mailovej objednávky, ktorú Zákazník odošle na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@icomfort.skspôsobom určeným čl. II B. týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo

 

b)               prostredníctvom telefonickej objednávky na telefónnych číslach uvedených na Internetovej stránke Spoločnosti spôsobom určeným v čl. II C. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

II B.

Objednávka Ponúkového tovaru prostredníctvom e-mailu

 

 1. V prípade, ak si Zákazník objedná Ponúkový tovar prostredníctvom e-mailovej objednávky, ktorú Zákazník odošle na e-mailovú adresu Spoločnosti, Zákazník je v objednávke povinný uviesť:

 

a)    špecifikáciu objednávaného Ponukového tovaru (v zmysle katalógu výrobkov, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Spoločnosti),

 

b)    množstvo objednávaného Ponúkového tovaru,

 

c)    spôsob úhrady kúpnej ceny v zmysle čl. II D. bod 2 písm. a) a b) týchto Všeobecných obchodných podmienok,

 

d)    dodaciu adresu,

 

e)    fakturačnú adresu (ak nie je zhodná s dodacou adresou),

 

f)     e-mailový a telefonický kontakt na Zákazníka,

 

g)    informáciu o tom, či si objednáva aj montáž a výnos tovaru.

 

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Spoločnosti a bude obsahovať všetky požadované údaje v zmysle predchádzajúcej vety tohto článku (čl. II B. bod 1 písm. a) až g)).

 

 1. Objednávka odoslaná elektronicky (e-mailom) je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka. Po obdržaní objednávky od Zákazníka Spoločnosť zašle na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky a informáciami o čase dodania Katalógového tovaru, ako aj platobnú inštrukciu potrebnú pre úhradu zálohovej platby (prvej) časti kúpnej ceny v zmysle čl. II D. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Potvrdzujúci e-mail Spoločnosti sa zároveň na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za akceptáciu objednávky Zákazníka (ďalej aj len „Akceptácia č. 1“). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Spoločnosti dohodnúť so Zákazníkom aj telefonicky.

 

 1. Kúpna zmluva je uzavretá doručením Akceptácie č. 1 Zákazníkovi v zmysle čl. II B. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku Katalógového tovaru vykonanú elektronicky (e-mailom) tak, že bezodkladne po Akceptácii č. 1 doručí Spoločnosti žiadosť o zrušenie objednávky, a to na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@icomfort.sk.  

 

II C.

Telefonická objednávka Ponúkového tovaru

 

 1. V prípade, ak si Zákazník objedná Katalógový tovar telefonicky, Spoločnosť zašle následne na e-mailovú adresu Zákazníka zhrnutie telefonickej objednávky (predovšetkým špecifikáciu objednávaného Ponúkového Tovaru, množstvo objednaného Ponúkového tovaru, spôsob úhrady kúpnej ceny v zmysle čl. II D. bod 2 písm. a) a b) týchto Všeobecných obchodných podmienok, informáciu o tom, či si Zákazník objednal aj montáž Ponúkového tovaru) spolu so žiadosťou o potvrdenie telefonickej objednávky e-mailom zo strany Zákazníka. Zákazník je povinný potvrdiť telefonickú objednávku e-mailom v zmysle inštrukcií Spoločnosti zaslaných e--mailom Zákazníkovi. Zákazník odošle na e-mailovú adresu Spoločnosti potvrdenie telefonickej objednávky, pričom v tomto potvrdení Zákazník uvedie aj dodaciu a fakturačnú adresu. Telefonická objednávka sa považuje za potvrdenú a odoslanú, ak bude doručená Spoločnosti a bude obsahovať všetky požadované údaje v zmysle tohto článku.

 

 1. Telefonická objednávka potvrdená elektronicky Zákazníkom je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka. Po obdržaní potvrdenia telefonickej objednávky od Zákazníka Spoločnosť zašle na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke e-mail s finálnym potvrdením objednávky, informáciami o čase dodania Katalógového tovaru, ako aj platobnú inštrukciu potrebnú pre úhradu zálohovej platby časti kúpnej ceny v zmysle čl. II D. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Potvrdzujúci e-mail Spoločnosti sa zároveň na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za akceptáciu objednávky Zákazníka (ďalej aj len „Akceptácia č. 2“). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Spoločnosť dohodnúť so Zákazníkom aj telefonicky.  

 

 1. Kúpna zmluva je uzavretá doručením Akceptácie č. 2 Zákazníkovi v zmysle čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku Ponúkového tovaru tak, že bezodkladne po Akceptácii č. 2 doručí Spoločnosti žiadosť o zrušenie objednávky, a to na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@icomfort.sk.  

 

II D.

Kúpna cena a platobné podmienky pri Ponúkovom tovare

 

 1. Kúpna cena Ponúkového tovaru je cena uvedená katalógu výrobkov Spoločnosti na Internetovej stránke Spoločnosti v čase odoslania objednávky Zákazníka (ďalej ako „Kúpna cena“).

 

 1. Zákazník, ktorý si objednal Ponúkový tovar u Spoločnosti a ktorého objednávka bola akceptovaná Spoločnosťou v zmysle čl. II B. bod 2 alebo čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný za Ponúkový tovar riadne a včas zaplatiť Kúpnu cenu podľa čl. II D. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky, a to nasledovným spôsobom:

 

a)               prvú časť kúpnej ceny vo výške 30 % z Kúpnej ceny je Zákazník povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti, najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie č. 1 alebo Akceptácie č. 2 objednávky v zmysle čl. II B. bod 2 a čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy) (ďalej ako „Prvá časť Kúpnej ceny“),

 

b)                        druhú časť kúpnej ceny vo výške 70 % z Kúpnej ceny je Zákazník povinný uhradiť najneskôr pri odovzdaní Katalógového tovaru Zákazníkovi (ďalej ako „Druhá časť Kúpnej ceny“), a to:

 

                                                      i.        v hotovosti pri odovzdávaní Ponúkového tovaru (dobierka) (ďalej ako „Platba na dobierku“) alebo

 

                                                    ii.        bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti pred dodaním Ponúkového tovaru (ďalej ako „Platba vopred“), pričom v takom prípade Spoločnosť zašle Zákazníkovi faktúru na úhradu Druhej časti Kúpnej ceny e-mailom pred odoslaním Ponúkového tovaru.

 

 1. Faktúra na Kúpnu cenu vystavená Spoločnosťou, ktorá bude zaslaná Zákazníkovi spolu s  Ponúkovým tovarom, slúži zároveň i ako dodací list.

 

 1. V prípade, ak Zákazník neuhradí Prvú časť kúpnej ceny najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie č. 1 alebo Akceptácie č. 2 objednávky v zmysle čl. II B. bod 2 a čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy), je Spoločnosť oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. V prípade, ak Zákazník neuhradí Druhú časť kúpnej ceny najneskôr pri odovzdaní Ponúkového tovaru Zákazníkovi, je Spoločnosť oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. V Kúpnej cene podľa čl. II D. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu a montáž zakúpeného Ponúkového tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy a montáže Ponúkového tovaru je uvedená na Internetovej stránke Spoločnosti v časti „Cenník dopravy a montáže“.

 

 

II E.

Podmienky dodania Katalógového tovaru

 

 1. Zákazníkovi, ktorý si objednal Ponúkový tovar u Spoločnosti a ktorého objednávka bola akceptovaná v zmysle čl. II B. bod 2 a čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude zásielka s Ponúkovým tovarom odoslaná (vyexpedovaná) na ním uvedenú dodaciu adresu:

 

a)    pri voľbe úhrady Druhej časti Kúpnej ceny Platbou na dobierku - do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa pripísania platby Prvej časti kúpnej ceny na bankový účet Spoločnosti, ak Spoločnosť neuvedie v Akceptácii č. 1 alebo Akceptácii č. 2 objednávky v zmysle čl. II B. bod 2 alebo čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu,

 

b)    pri voľbe úhrady Druhej časti Kúpnej ceny Platbou vopred - do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa pripísania platby Druhej časti kúpnej ceny na bankový účet Spoločnosti, ak Spoločnosť neuvedie v Akceptácii č. 1 alebo Akceptácii č. 2 objednávky v zmysle čl. II B. bod 2 alebo čl. II C. bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu.

 

 1. Dodanie Ponúkového tovaru Zákazníkovi sa uskutočňuje odoslaním Ponúkového tovaru na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke, a to prostredníctvom zmluvného prepravcu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Odoslanie Ponúkového tovaru (odovzdanie Ponúkového tovaru dopravcovi na jeho prepravu) sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 09:00 do 16:00 hod. O presnom dni expedície Ponúkového tovaru a dni dodania Ponúkového tovaru bude Zákazníka informovať zmluvný prepravca, ktorý zabezpečuje pre Spoločnosť prepravu Ponúkového tovaru, a to zaslaním e – mailovej správy alebo telefonicky.

 

 1. Spoločnosť doručí objednaný Ponúkového tovar Zákazníkovi na adresu určenú Zákazníkom prostredníctvom zmluvného prepravcu Spoločnosti. Cena prepravy/doručenia Ponúkového tovaru je uvedená na Internetovej stránke Spoločnosti v časti „Cenník dopravy a montáže“.

 

 1. Ak Spoločnosť objednaný Ponúkový tovar nemôže dodať Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu a Zákazník sa so Spoločnosťou nedohodli na náhradnom plnení, je Spoločnosť povinná vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu (resp. jej časť) Zákazníkovi do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Zákazníkovi.

 

 1. V prípade zasielania Ponúkového tovaru Zákazníkovi prostredníctvom zmluvného prepravcu v zmysle čl. II E. bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, Zákazník je povinný Ponúkového tovar od prepravcu (zmluvný prepravca Spoločnosti) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a ich obsah a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, oznámiť Spoločnosti. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Ponúkovým tovarom Zákazník zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Zákazník potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

 

 1. Zákazník nadobúda vlastnícke právo ku Ponúkovému tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za Ponúkový tovar a odovzdaním Ponúkového tovaru Zákazníkovi. Nebezpečenstvo škody na Ponúkovom tovare prechádza na Zákazníka v čase, keď prevezme Ponúkový tovar od Spoločnosti, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Spoločnosť umožní nakladať s  Ponúkovým tovarom a Zákazník Ponúkový tovar neprevezme.

 

II F.

Vrátenie Ponúkového tovaru, odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

 1. V prípade, ak k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou došlo postupom podľa čl. II B. alebo II. C. týchto Všeobecných obchodných podmienok, v zmysle ustanovenia § 7 a  nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má Zákazník právo od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Ponúkového tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

 

 1. Ponúkový tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Ponúkového tovaru, alebo ak sa:

 

a)    Ponúkové tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Ponúkového tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

b)    dodáva Ponúkovýtovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

c)    Ponúkový tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Ponúkového tovaru.

 

 1. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

a)          poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 

b)          predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Spoločnosť nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 

c)           predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka,

 

d)          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 

e)           predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

f)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

g)           predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil.

 

 1. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Spoločnosti v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Zákazníka na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v sekcii „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý je Zákazník povinný vytlačiť, riadne vyplniť a zaslať Spoločnosti spolu s  Ponúkovým tovarom. Zákazník je v takom prípade povinný Ponúkového tovar vrátiť odoslaním Ponúkového tovaru na poštovú adresu Spoločnosti: I-COMFORT s.r.o., sídlo: Jasenovská 1129, 066 01 Humenné, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

 1. V zmysle ust. § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie Ponúkového tovaru Spoločnosti (alebo osobe poverenej Spoločnosťou na prevzatie Ponúkového tovaru), ako aj náklady na vrátenie Ponúkového tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Zákazník.

 

 1. V prípade, ak Zákazník využije právo na vrátenie Katalógového tovaru v zmysle čl. II F. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, musí byť Katalógový tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
 2. Spoločnosť vrátený Ponúkový tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol Ponúkový tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Spoločnosť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, v lehote do 14 dní odo do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Zákazníka, a to rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Spoločnosť nie je povinná vrátiť Zákazníkovi poskytnuté platby pred tým, ako jej je Ponúkový tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Ponúkového tovaru späť Spoločnosti. Pokiaľ by bol vrátený Katalógový tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Spoločnosť právo na náhradu škody, ktorú je oprávnená započítať oproti Kúpnej cene. To neplatí, ak bol Ponúkový tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

 1. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Spoločnosť oprávnená uplatniť si u Zákazníka náhradu škodu, ktorá jej tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

II G.

Záruka, zodpovednosť za vady Ponúkového tovaru a reklamácia

 

 1. Spoločnosť poskytuje na Ponúkový tovar záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Ponúkového tovaru Zákazníkom. Záručná doba je u všetkých Ponúkových tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia Ponúkového tovaru, pokiaľ pri danom Ponúkovom tovare nie je uvedené inak.

 

 1. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Ponúkového tovaru a vady Ponúkového tovaru spôsobené vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Ponúkového tovaru spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Ponúkového tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov (tzv. vyššia moc).  

 

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady Ponúkového tovaru, ktoré vzniknú zavinením Zákazníka a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 

a)               preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,

 

b)    nesprávnou resp. neodbornou montážou Ponúkového tovaru Zákazníkom,

 

c)               ak doklad o kúpe Katalógového tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov,

 

d)                               ak vada vznikla bežným opotrebením.

 

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie v tomto článku II G.

 

 1. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne na Ponúkovom tovare vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Ponúkový tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Zákazník právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Zákazník požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Ponúkového tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Ponúkový tovar riadne používaný ako Ponúkový tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Zákazník právo na výmenu Ponúkového tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Zákazník i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Ponúkový tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Ponúkového tovare.

 

 1. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť odoslaním reklamovaného Katalógového tovaru spolu s vyplneným reklamačným protokolom nachádzajúcim sa v sekcii „REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ na Internetovej stránke Spoločnosti (ďalej len „Reklamačný protokol“) na poštovú adresu Spoločnosti: I-COMFORT s.r.o., sídlo: Námestie slobody 1728, 066 01 Humenné.

 

 1. Reklamácia Ponúkového tovaru je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného Ponúkového tovaru spolu s Reklamačným protokolom Spoločnosti v zmysle čl. II G. bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Poverený pracovník Spoločnosti určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Ponúkového tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Spoločnosť vydá pri uplatnení reklamácie Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré doručí Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, a to vo forme e - mailu.

 

 1. Spoločnosť je povinná vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a)    odovzdaním opraveného Ponúkového tovaru,

 

b)    výmenou Ponúkového tovaru,

 

c)    vrátením kúpnej ceny Ponúkového tovaru,

 

d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny Ponúkového tovaru,

 

e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie Ponúkového tovaru.

 

 1. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:

 

a)    že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Zákazník doklad o kúpe Ponúkového tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov Zákazník predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, druh Ponúkového tovaru, pečiatka a podpis Spoločnosti, a

 

b)    že Zákazník kúpil Ponúkový tovar od Spoločnosti a za akú cenu, za týmto účelom Zákazník predloží platný doklad o kúpe Ponúkového tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného Ponúkového tovaru od Spoločnosti, a

 

c)    že je Ponúkový tovar vadný, za týmto účelom Zákazník predloží vadný Ponúkový tovar Spoločnosti v súlade s ustanoveniami čl. II G. bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v čl. II G. bod 11 týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne splnená, nebude reklamácia Ponúkovéhtovaru uznaná ako oprávnená.

 

 1. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 1. Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

III

TOVAR NA ZÁKAZKU

 

III A.

Spôsob objednania Tovaru na zákazku a uzavretie Zmluvy o zhotovení veci na zákazku

 

 1. Tovar na zákazku je tovar zhotovený podľa individuálnych požiadaviek Zákazníka, t.j. tovar, ktorý sa svojimi vlastnosťami (najmä farba, prevedenie, rozmery a pod.) odlišuje od tovaru uvedeného v katalógu výrobkov Spoločnosti, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke.

 

 1. Zákazník si môže objednať Tovar na zákazku prostredníctvom e-mailovej objednávky, ktorú Zákazník odošle na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@icomfort.sk alebo prostredníctvom telefonickej objednávky na telefónnych číslach uvedených na Internetovej stránke Spoločnosti, a to spôsobom určeným čl. III B. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

III B.

Objednávka Tovaru na zákazku prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky

 

 1. V prípade, ak má Zákazník záujem o zhotovenie Tovaru na zákazku, je oprávnený kontaktovať Spoločnosť prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky týkajúcej sa Tovaru na zákazku (ďalej ako „Cenová ponuka“), pričom v tejto žiadosti je Zákazník povinný uviesť aspoň:

 

a)    špecifikáciu požadovaného Tovaru na zákazku (prevedenie, farba, rozmery, všetky ďalšie individuálne požiadavky Zákazníka), a

 

b)    množstvo požadovaného Tovaru na zákazku, a

 

c)    e-mailový a telefonický kontakt na Zákazníka.

 

 1. Žiadosť Zákazníka o vypracovanie cenovej ponuky v zmysle čl. III B. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok je nezáväzná. Spoločnosť bude kontaktovať Zákazníka za účelom vybavenia jeho žiadosti o Cenovú ponuku e-mailom alebo telefonicky najneskôr v priebehu 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

 1. Spoločnosť zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu vypracovanú Cenovú ponuku, v ktorej uvedie:

 

a)    presnú špecifikáciu Tovaru na zákazku (prevedenie, farba, rozmery, všetky ďalšie individuálne požiadavky Zákazníka), a

 

b)    množstvo Tovaru na zákazku, a

 

c)    konečnú cenu za zhotovenie Tovaru na zákazku (ďalej ako „Cena za zhotovenie“), a

 

d)    dodaciu lehotu

 

(ďalej ako „Konečná cenová ponuka“).

 

 1. V prípade, ak Zákazník má záujem o zhotovenie Tovaru na zákazku a súhlasí s Konečnou cenovou ponukou, záväzne objedná Tovar na zákazku prostredníctvom e-mailovej objednávky, ktorú Zákazník odošle na e-mailovú adresu Spoločnosti, v ktorej je povinný uviesť:

 

a)    špecifikáciu objednávaného Tovaru na zákazku (prevedenie, farba, rozmery, všetky ďalšie individuálne požiadavky Zákazníka), a

 

b)    množstvo objednávaného Tovaru na zákazku, a

 

c)    spôsob úhrady Ceny za zhotovenie v zmysle čl. III D. bod 2 písm. a) a b) týchto Všeobecných obchodných podmienok, a

 

d)    dodaciu adresu, a

 

e)    fakturačnú adresu (ak nie je zhodná s dodacou adresou), a

 

f)     informáciu o tom, či si objednáva aj montáž Tovaru na zákazku.

 

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Spoločnosti a bude obsahovať všetky požadované údaje v zmysle predchádzajúcej vety tohto článku (čl. III B. bod 4 písm. a) až f)).

 

 1. Objednávka odoslaná elektronicky (e-mailom) je návrhom na uzavretie Zmluvy o zhotovení veci na zákazku zo strany Zákazníka. Po obdržaní objednávky od Zákazníka Spoločnosť zašle na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky, ako aj platobnú inštrukciu potrebnú pre úhradu zálohovej platby časti Ceny za hotovenie v zmysle čl. III C. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Potvrdzujúci e-mail Spoločnosti sa zároveň na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za akceptáciu objednávky Zákazníka (ďalej aj len „Akceptácia č. 3“). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním Tovaru môže Spoločnosti dohodnúť so Zákazníkom aj telefonicky.

 

 1. Zmluva o zhotovení veci na zákazku je uzavretá doručením Akceptácie č. 3 Zákazníkovi v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku Tovaru na zákazku vykonanú elektronicky (e-mailom) tak, že bezodkladne po Akceptácii č. 3 doručí Spoločnosti žiadosť o zrušenie objednávky, a to na e-mailovú adresu Spoločnosti: info@icomfort.sk.  

 

 

III C.

Cena za zhotovenie a platobné podmienky pri Tovare na zákazku

 

 1. Cena za zhotovenie Tovaru na zákazku je cena uvedená Konečnej cenovej ponuke Spoločnosti v zmysle čl. III B. bod 3 písm. c) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zákazník, ktorý si objednal Tovar na zákazku u Spoločnosti a ktorého objednávka bola akceptovaná Spoločnosťou v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný za Tovar na zákazku riadne a včas zaplatiť Cenu za zhotovenie podľa čl. III C. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to nasledovným spôsobom:

 

c)               prvú časť Ceny za zhotovenie vo výške 50 % z Ceny za zhotovenie je Zákazník povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti, najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie č. 3 objednávky v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia Zmluvy o zhotovení veci na zákazku) (ďalej ako „Prvá časť ceny za zhotovenie“),

 

d)                        druhú časť Ceny za zhotovenie vo výške 50 % z Ceny za zhotovenie je Zákazník povinný uhradiť najneskôr pri odovzdaní Tovaru na zákazku Zákazníkovi (ďalej ako „Druhá časť ceny za zhotovenie“), a to:

 

                                                   iii.        v hotovosti pri odovzdávaní Tovaru na zákazku (dobierka) (ďalej ako „Platba na dobierku“) alebo

 

                                                   iv.        bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti pred dodaním Tovaru na zákazku (ďalej ako „Platba vopred“), pričom v takom prípade Spoločnosť zašle Zákazníkovi faktúru na úhradu Druhej časti ceny za zhotovenie e-mailom pred odoslaním Tovaru na zákazku.

 

 1. Faktúra na Cenu za zhotovenie vystavená Spoločnosťou, ktorá bude zaslaná Zákazníkovi spolu s Tovarom na zákazku, slúži zároveň i ako dodací list.

 

 1. V prípade, ak Zákazník neuhradí Prvú časť ceny za zhotovenie najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie č. 3 objednávky v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia Zmluvy o zhotovení veci na zákazku), je Spoločnosť oprávnená od Zmluvy o zhotovení veci na zákazku odstúpiť.

 

 1. V prípade, ak Zákazník neuhradí Druhú časť ceny za zhotovenie najneskôr pri odovzdaní Tovaru na zákazku Zákazníkovi, je Spoločnosť oprávnená od Zmluvy o zhotovení veci na zákazku odstúpiť.

 

 1. V Cene za zhotovenie podľa čl. III C. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu a montáž objednaného Tovaru na zákazku. Informácia o cenových podmienkach dopravy a montáže Tovaru na zákazku je uvedená na Internetovej stránke Spoločnosti v časti „Cenník dopravy a montáže“.

 

 

III D.

Podmienky dodania Tovaru na zákazku

 

 1. Zákazníkovi, ktorý si objednal Tovar na zákazku u Spoločnosti a ktorého objednávka bola akceptovaná v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude zásielka s Tovarom na zákazku odoslaná (vyexpedovaná) na ním uvedenú dodaciu adresu:

 

a)    pri voľbe úhrady Druhej časti ceny za zhotovenie Platbou na dobierku - do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa pripísania platby Prvej časti ceny za zhotovenie na bankový účet Spoločnosti, ak Spoločnosť neuvedie v Akceptácii č. 3 objednávky v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu,

 

b)    pri voľbe úhrady Druhej časti ceny za zhotovenie Platbou vopred - do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa pripísania platby Druhej časti ceny za zhotovenie na bankový účet Spoločnosti, ak Spoločnosť neuvedie v Akceptácii č. 3 objednávky v zmysle čl. III B. bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu.

 

 1. Dodanie Tovaru na zákazku Zákazníkovi sa uskutočňuje odoslaním Tovaru na zákazku na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke, a to prostredníctvom zmluvného prepravcu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Odoslanie Tovaru na zákazku (odovzdanie Tovaru na zákazku dopravcovi na jeho prepravu) sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 09:00 do 16:00 hod. O presnom dni expedície Tovaru na zákazku a dni dodania Tovaru na zákazku bude Zákazníka informovať zmluvný prepravca, ktorý zabezpečuje pre Spoločnosť prepravu Tovaru na zákazku, a to zaslaním e – mailovej správy alebo telefonicky.

 

 1. Spoločnosť doručí objednaný Tovar na zákazku Zákazníkovi na adresu určenú Zákazníkom prostredníctvom zmluvného prepravcu Spoločnosti. Cena prepravy/doručenia Tovaru na zákazku, ako aj jeho montáže, je uvedená na Internetovej stránke Spoločnosti v časti „Cenník dopravy a montáže“.

 

 1. Ak Spoločnosť objednaný Tovar na zákazku nemôže dodať Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu a Zákazník sa so Spoločnosťou nedohodli na náhradnom plnení, je Spoločnosť povinná vrátiť už zaplatenú Cenu za zhotovenie (resp. jej časť) Zákazníkovi do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Zákazníkovi.

 

 1. V prípade zasielania Tovaru na zákazku Zákazníkovi prostredníctvom zmluvného prepravcu v zmysle čl. III D. bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, Zákazník je povinný Tovar na zákazku od prepravcu (zmluvný prepravca Spoločnosti) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a ich obsah a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, oznámiť Spoločnosti. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom na zákazku Zákazník zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Zákazník potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

 

 1. Zákazník nadobúda vlastnícke právo ku Tovaru na zákazku až úplným zaplatením celej Ceny za zhotovenie a odovzdaním Tovaru na zákazku Zákazníkovi. Nebezpečenstvo škody na Tovare na zákazku prechádza na Zákazníka v čase, keď prevezme Tovar na zákazku od Spoločnosti, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Spoločnosť umožní nakladať s Tovarom na zákazku a Zákazník Tovar na zákazku neprevezme.

 

III E.

Vrátenie Tovaru na zákazku, odstúpenie od Zmluvy o zhotovení veci na zákazku

 

 1. Zákazník berie na vedomie, že nemôže od uzavretej Zmluvy o zhotovení veci na zákazku odstúpiť v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nakoľko ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka (spotrebiteľa), tovaru vyrobeného na mieru resp. tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka (spotrebiteľa).

 

 1. Až do zhotovenia Tovaru na zákazku môže Zákazník od Zmluvy o zhotovení veci na zákazku odstúpiť v zmysle ust. § 642 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; je však povinný zaplatiť Spoločnosti sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ Spoločnosť nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť jej účelne vynaložené náklady.

 

III F.

Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru na zákazku a reklamácia

 

 1. Spoločnosť poskytuje na Tovar na zákazku záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru na zákazku Zákazníkom. Záručná doba je u všetkých Tovarov na zákazku štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru na zákazku, pokiaľ pri danom Tovare na zákazku nie je uvedené inak.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Zákazník oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Spoločnosť je povinná odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má Zákazník právo na primeranú zľavu.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru na zákazku spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru na zákazku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov (tzv. vyššia moc).

 

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady Tovaru na zákazku, ktoré vzniknú zavinením Zákazníka a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 

a)               preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,

 

b)               nesprávnou resp. neodbornou montážou Tovaru na zákazku Zákazníkom,

 

c)               ak doklad o kúpe Tovaru na zákazku nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov,

 

d)               ak vada vznikla bežným opotrebením.

 

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie v tomto článku III F.

 

 1. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť odoslaním reklamovaného Tovaru na zákazku spolu s vyplneným reklamačným protokolom nachádzajúcim sa v sekcii „REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ na Internetovej stránke Spoločnosti (ďalej len „Reklamačný protokol“) na poštovú adresu Spoločnosti: I-COMFORT s.r.o., sídlo: Námestie slobody 1728, 066 01 Humenné.

 

 1. Reklamácia Tovaru na zákazku je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného Tovaru na zákazku spolu s Reklamačným protokolom Spoločnosti v zmysle čl. III F. bod 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.  

 

 1. Poverený pracovník Spoločnosti určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru na zákazku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Spoločnosť vydá pri uplatnení reklamácie Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré doručí Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, a to vo forme e - mailu.

 

 1. Spoločnosť je povinná vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a)                               odovzdaním opraveného Tovaru na zákazku,

 

b)                               vrátením Ceny za zhotovenie Tovaru na zákazku,

 

c)                               vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru na zákazku,

 

d)                               odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru na zákazku.

 

 1. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:

 

a)               že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Zákazník doklad o dodaní Tovaru na zákazku, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov Zákazník predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, druh Tovaru na zákazku, pečiatka a podpis Spoločnosti, a

 

b)               že Zákazník nadobudol Tovar na zákazku od Spoločnosti a za akú cenu, za týmto účelom Zákazník predloží platný doklad o nadobudnutí Tovaru na zákazku s vyznačeným dátumom nadobudnutia preukazujúci nadobudnutie reklamovaného Tovaru na zákazku od Spoločnosti, a

 

c)               že je Tovar na zákazku vadný, za týmto účelom Zákazník predloží vadný Tovar na zákazku Spoločnosti v súlade s ustanoveniami čl. III F. bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v čl. III F. bod 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne splnená, nebude reklamácia Tovaru na zákazku uznaná ako oprávnená.

 

 1. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 1. Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Montáž, výnos a doprava Tovaru

 

 1. Spoločnosť poskytuje svojim Zákazníkom aj služby týkajúce sa montáže, výnosu a dopravy dodávaného Tovaru ( Ponúkového tovaru, ako aj Tovaru na zákazku).

 

 1. V Kúpnej cene podľa čl. II D. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok, ani v Cene za zhotovenie podľa čl. III D. bod. 1 Všeobecných obchodných podmienok, nie sú zahrnuté náklady na dopravu a montáž zakúpeného Tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy a montáže Tovaru je uvedená na Internetovej stránke Spoločnosti v časti „Cenník dopravy a montáže“.

 

 1. V prípade, ak má Zákazník záujem aj o montáž Tovaru, je povinný si túto službu objednať spolu s objednávaným Tovarom, v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník o montáž Tovaru nemá záujem a Tovar si objednáva demontovaný. Spoločnosť nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré vznikli nesprávnou resp. neodbornou montážou Tovaru.

 

 1. Zákazník je oprávnený reklamovať montážne práce Spoločnosti v prípade, ak montážne práce boli vykonané neodborne alebo v rozpore so zákonom; v takom prípade sa primerane použijú ustanovenia čl. III F. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

 

 

Podmienky používania Internetovej stránky www.icomfort.sk

 

 1. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že informácie a iné materiály na tejto Internetovej stránke sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne, nezasahujúce práva tretích osôb; že prístup na túto Internetovú stránku bude neprerušovaný alebo bezchybný; že táto Internetová stránka je bezpečná; že akákoľvek rada alebo názor získané od Spoločnosti prostredníctvom tejto Internetovej stránky sú aktuálne, správne a úplné. Informácie publikované tejto na Internetovej stránke majú iba informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

 

 1. Spoločnosť ani iný subjekt zapojený do tvorby, výroby alebo dodávania tejto Internetovej stránky v mene Spoločnosti žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek priame, náhodné, následné alebo nepriame škody, náklady, straty alebo dlhy vyplývajúce z prístupu, používania, neschopnosti používať, zmien v obsahu tejto Internetovej stránky, alebo vyplývajúce z ktorejkoľvek inej Internetovej stránky, na ktorú Zákazník vstúpi pomocou hypertextového prepojenia (link) z tejto stránky alebo z akejkoľvek činnosti, ktorú vykonáva, alebo ktorú sa nepodarí vykonať, alebo v dôsledku správ prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré Zákazník Spoločnosti posiela.

 

 1. Akékoľvek informácie a materiál na Internetovej stránke je Spoločnosť oprávnená meniť a/alebo dopĺňať jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia, a to čo do jeho obsahu aj formy. Právo zmien alebo úprav obsahu aj formy materiálu na Internetovej stránke je v celom rozsahu vyhradené. Užívateľ Internetovej stránky v plnom rozsahu zodpovedá za svoju informovanosť o jej aktuálnom obsahu.

 

 1. Hypertextové prepojenia (links) na Internetovej stránke Spoločnosti môžu preniesť návštevníka mimo Internetovej stránky  Spoločnosti. Upozorňujeme, že Spoločnosť nekontroluje a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo fungovanie týchto Internetových stránok. Hypertextové prepojenia (links) sú poskytované v dobrej viere a Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neskoršie zmeny na iných Internetových stránkach, ku ktorým poskytuje hypertextové prepojenie (link).

 

 1. Obsah aj forma Internetovej stránky sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. Všetky autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa resp. súvisiace s textom, obrázkami a inými materiálmi zverejnenými na Internetovej stránke sú vlastníctvom Spoločnosti resp. boli umiestnené na Internetovú stránku so súhlasom príslušných vlastníkov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nie je povolené kopírovanie, šírenie, predaj, prenájom, požičiavanie, udeľovanie licencie, ani iný spôsob distribúcie, modifikovanie, zobrazovanie, vysielanie ani publikovanie obsahu, formy, dizajnu ani iného a kreatívneho riešenia Internetovej stránky. Akákoľvek časť obsahu či formy, dizajnu alebo iného kreatívneho riešenia Internetovej stránky nesmie byť predávaná ani akýmkoľvek iným spôsobom distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo Internetovej stránky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Tlačové vyhlásenia, ako aj iné dokumenty, fotografie a grafika, ktoré budú so súhlasom Spoločnosti použité tretími subjektmi, je možné používať za predpokladu, že Spoločnosť je uvedená ako zdroj predmetných informácií.

 

 1. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom Vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z Internetovej stránky. Akékoľvek sťahovanie materiálov z Internetovej stránky po písomnom súhlase Spoločnosti je vždy vykonávané na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo osoby, ktorá takéto sťahovanie vykonáva.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Spoločnosti.

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke Spoločnosti v deň odoslania objednávky Zákazníkom.

 

 1. Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje Spoločnosti, že akceptuje výšku ceny za objednaný Tovar ( Ponúkový tovar, aj Tovar na zákazku) vrátane dopravných nákladov, príp. nákladov (ceny) za montáž, ako aj Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

 

 1. Zákazník zaslaním objednávky Spoločnosti prejavuje súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s tým, aby Spoločnosť spracovala a uschovávala jeho osobné v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to na nasledovné účely: uzatvorenie kúpnej zmluvy príp. zmluvy o zhotovení veci na zákazku, fakturačné účely, dodanie objednaného Tovaru na miesto určenia uvedené Zákazníkom a jeho odovzdanie oprávnenej osobe, evidencia Zákazníkov na administratívne účely, evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii, odmeňovanie vernosti Zákazníkov, marketingové aktivity, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tento súhlas platí počas celej doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Zákazník berie na vedomie, že je oprávnený postupovať podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a teda môže tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť je oprávnená poskytnúť osobné údaje Zákazníka nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky osobe zabezpečujúcej prepravu tovaru, s čím Zákazník súhlasí. Spoločnosť je oprávnená poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s ust. § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť nezverejňuje osobné údaje svojich Zákazníkov.

 

 1. Zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

 1. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 1. Ostatní užívatelia Internetovej stránky www.icomfort.sk berú na vedomie a súhlasia s podmienkami používania Internetovej stránky ako sú uvedené v článku IV. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Zákazník, ako aj ostatní užívatelia Internetovej stránky týmto berú na vedomie, že vzťahy týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami bližšie neupravené, ako aj vzťahy vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky sa riadia právnymi poriadkom Slovenskej republiky a všetky a akékoľvek nároky a spory Spoločnosti a Zákazníkov, ako aj všetky a akékoľvek nároky a spory vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky podliehajú jurisdikcii a budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom neustanovuje niečo iné.

 

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na Internetovej stránke.

 

 1. Vo vzťahu k doručovaniu akýchkoľvek písomností týkajúcich ukončenia alebo zmeny zmluvy (Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o zhotovení veci na zákazku) sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti musia byť doručované doporučenou poštovou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Zásielky zaslané poštou sa budú považovať za doručené vždy najneskôr 3 pracovným dňom nasledujúcim po dni ich odoslania (odovzdania na poštovnú prepravu), a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich druhá zmluvná strana prevezme.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2017.

 

I-COMFORT s.r.o.


Čakajte prosím...